Ґрещук Валентина Василівна

 

Директор навчально-наукового Інституту українознавства

Валентина Василівна Ґрещук

 

Персональна інформація

Народилася 11 березня 1965 року в селі Ріпне Рожнятівського району Івано-Франківської області. Закінчила Івано-Франківський державний педагогічний інститут імені Василя Стефаника за спеціальністю “Українська мова і література“ (1986). Після закінчення вишу працювала вчителем української мови і літератури, асистентом, старшим викладачем, згодом доцентом кафедри української мови (у 2012 році присвоєно вчене звання доцента), зараз – доцентом кафедри загального та германського мовознавства. З вересня 2014 р. очолює навчально-науковий Інститут українознавства при Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника.

Автор монографій “Південно-західні діалекти в українській художній мові” (2010), “Діалектне слово в тексті та словнику” (Івано-Франківськ: Місто НВ, 2015. 372 с.) (у співавторстві з Василем Ґрещуком), автор колективних монографій “Aktualne problemy językoznawstwa słowiańskiego” (Siedlce. 2012. 276 s.); “Тенденції розвитку української лексики та граматики” (Варшава–Івано-Франківськ, 2015. 484 с.), автор низки статей про гуцульський діалект у мові української художньої літератури, навчального посібника “Стилістика української мови. Короткий словник термінів” (2012). Співавтор словника “Гуцульська діалектна лексика та фраземіка в українській художній мові” (Івано-Франківськ: Місто НВ, 2019. Т.1. 584 с.; Івано-Франківськ : Місто НВ, 2020. Т.2. 468 с. (літери Г, Ґ, Н, Т, У, Ю)).

Коло наукових інтересів становлять проблеми української діалектології, стилістики української мови, лексикографії, ономастики та методики викладання української мови у школі та вищих навчальних закладах.

ORCID IDhttps://orcid.org/0000-0001-5702-6824https://orcid.org/0000-0001-5702-6824

Web of Science ResearcherID AAE-8090-2019

Google Scholarhttp://google scholar

Основні публікації

 1. Ґрещук Василь, Ґрещук Валентина. З невичерпних джерел: Інститут українознавства ПНУ крізь призму часу. Прикарпатський вісник Наукового товариства імені Шевченка. Слово. 2024. № 19(71). С. 17-26.

 2. Ґрещук Валентина. Методичні рекомендації до проведення уроків з української мови (Будова слова. Словотвір)  для студентів Факультету філології спеціальностей “035 Філологія 035.01 Українська мова та література”, “014 Середня освіта 014.01 Українська мова та література”. Івано-Франківськ : НАІР, 2024. 88 с.
 3. Ґрещук В. «А літо мені каже: я вже йду» та ін. Слово, загартоване війною. Антологія мережевих текстів (2022 рік) : у 3-х т. Т. 3 : Поезія / автор ідеї-упорядник А. М. Мартинець; передмова А. М. Мартинець. Електронне видання. Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2023. С. 62-71.
 4. Ґрещук В., Ґрещук В. Епітетна характеристика персонажів у новелах Василя Стефаника. Василь Стефаник: інтерпретації / за ред. С.Хороба. Івано-Франківськ – Варшава, 2023. С. 590-604.
 5. Ґрещук В., Ґрещук В. Дериватологічна концепція професора Білоусенка П.І. Лiнгвiстичнi студiї Linguistic Studies: зб. наук. праць. Донецький нац. у-т імені Василя Стуса; гол. ред. А. Загнітко. Вінниця : ДонНУ ім. Василя Стуса, 2023. Вип. 46. С. 7-16.
 6. Ґрещук В., Ґрещук В. Фраземний простір у новелах Василя Стефаника. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Філологія.2023. Вип.2 (50). С. 127-138.
 7. Ґрещук Василь,  Ґрещук Валентина. Лексика поховального й родильного обрядів у словнику «Гуцульська діалектна лексика та фраземіка в українській художній мові». Рідне слово в етнокультурному вимірі / ред. кол. : Віра Котович (гол. ред.) та ін. Дрогобич : Видавничий дім «Гельветика», 2023. Вип. 8. С. 9-16
 8. Ґрещук Василь,  Ґрещук Валентина. Гуцульська діалектна лексика та фраземіка в українській художній мові. Словник: у 2-х т. Додаток. Онімна лексика. / Відповідальний редактор Василь Ґрещук.  Івано-Франківськ: Місто НВ, 2023. 404 с.
 9. Стилістика української мови. Короткий словник термінів / уклала Валентина Ґрещук. Івано-Франківськ : НАІР, 2023. 82 с.
 10. Ґрещук В.В., Ґрещук В.В.  Діалектне слово в його функційних виявах. Прикарпатський вісник Наукового товариства імені Шевченка. Слово. Івано-Франківськ: Івано-Франківський осередок наукового товариства  ім. Шевченка. 17 (65). 2022. С. 87-95 
 11. Ґрещук В.В., Ґрещук В.В. Епітетна характеристика назв частин тіла та одягу персонажів у новелах Василя Стефаника.  Збірник наукових праць на пошану професора Теодозія Михайловича Возного. Львів: Растр-7, 2022. С. 407-418.
 12. Ґрещук В.В., Ґрещук В.В. Порівняння в новелах Василя Стефаника. Рідне слово в етнокультурному вимірі: зб. наук. праць.  Дрогобич: Посвіт, 2022. С. 33-45.
 13. Ґрещук В.В. Обрядова весільна лексика в словнику “Гуцульська діалектна лексика та фраземіка в українській художній мові”. Етнос і культура. Часопис Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника: збірник науково-теоретичних статей. Гуманітарні науки / голов. ред. В.І. Кононенко. Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпат. нац. ун-ту ім. В. Стефаника, 2021–2022. № 18–19. С. 50-59.
 14. Ґрещук Валентина. Методичні рекомендації до проведення самооцінювання студентів ОР бакалавра та магістра спеціальностей «035 Філологія 035.01 Українська мова і література», «014 Середня освіта 014.01 Українська мова і література» денної та заочної форм навчання / упорядники: Кудельницька Л. Ю., Шкорута Г. Л. Івано-Франківськ: видавництво «Голіней», 2021. 40 с.
 15. Ґрещук В., Ґрещук В. Епітетна характеристика персонажів у новелах Василя Стефаника. Василь Стефаник у дослідженнях і спогадах / упоряд. С. Хороб. Івано-Франківськ: Місто НВ, 2021. С. 332-341.
 16. Ґрещук В., Шкорута Г. Структурно-словотвірна характеристика мікротопонімів села Підпечери Тисменицького району Івано-Франківської області. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Філологія. 1 (45), 2021. С. 196-201.
 17. Ґрещук В., Драніцина Н. Упровадження нового правопису у сферу освіти та культури. Освітні обрії. Том 52, № 1 (2021). С. 90-95.
 18. Ґрещук В.В., Ґрещук В.В. Гуцульська мовна картина світу крізь призму української художньої мови. Рідне слово в етнокультурному вимірі: зб. наук. праць. Дрогобич: Посвіт, 2021. С. 22-32.
 19. Ґрещук В.В. Діалектна лексика в поетичних текстах Петра Мідянки. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Філологія. 2 (46), 2021. С. 81-85.
 20. Ґрещук Василь, Ґрещук Валентина. Гуцульські діалектні одиниці в поетичній збірці «Зґарди» Власти Власенко. До глибин сутности мови: наук. праці на пошану проф. Миколи Лесюка. Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпат. ун-ту, 2020. С. 109-117.
 21. Ґрещук Валентина. Виробнича навчально-виховна педагогічна практика. Методичні рекомендації до проведення виробничої навчально-виховної педагогічної практики. Івано-Франківськ: видавництво «Голіней», 2020. 78 с.
 22. Гуцульська діалектна лексика та фраземіка в українській художній мові. Словник : у 2 т. / відповідальний редактор Василь Ґрещук. Івано-Франківськ : Місто НВ, 2020. Т.2. 468 с. (матеріали до словникових статей підготувала Валентина Ґрещук (літери Г, Ґ, Н, Т, У, Ю)).
 23. Ґрещук Василь, Ґрещук Валентина. «Словник «Гуцульська діалектна лексика та фраземіка в українській художній мові» як джерело вивчення регіональних ідіом. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Філологія. На честь д. філол. наук, проф. В.М. Мокієнка, Почесного Голови Комісії зі слов’янської фразеології при Міжнародному комітеті славістів (до 80-річчя від дня народження) / М-во освіти і науки України; Держ. вищ. навч. заклад «Ужгород. нац. ун-т», Філологічний ф-т; [Редкол: М. Номачі (голов. ред.), Н. Венжинович (голова редакц. ради), Г. Шумицька (відп. ред.) та ін.]. Ужгород: ПП Данило С.І., 2020. Вип. 1 (43). 100-105 с.
 24. Ґрещук Василь, Ґрещук Валентина. Ботанічна лексика в словнику «Гуцульська діалектна лексика та фраземіка в українській художній мові». Етнос і культура. Часопис Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника: збірник науково-теоретичних статей. Гуманітарні науки / голов. ред. В.І. Кононенко. Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпат. нац. ун-ту ім. В. Стефаника, 2019–2020. № 16–17. 76-86 с.
 25. Ґрещук Валентина. Діалектна лексика в романі М. Дочинця “Горянин”. Українознавчі студії / гол. ред. В. Ґрещук. Івано-Франківськ: 2019. № 20. С. 129-141.
 26. Ґрещук Василь, Ґрещук Валентина. Гуцульські діалектні риси у поетичній збірці “Карпати на трьох”. Окриленість словом. Івано-Франківськ : Місто НВ. 2019. С.179–186.
 27. Ґрещук Валентина. Українознавчі студії. Енциклопедія історії України. Том  “Україна-Українці”. Кн.2. Київ: Науково-виробниче підприємство «Видавництво “Наукова думка” НАН України», 2019. С.541.
 28. Гуцульська діалектна лексика та фраземіка в українській художній мові. Словник : у 2 т. / відповідальний редактор Василь Ґрещук. Івано-Франківськ : Місто НВ, 2019. Т.1. 584 с. (у співавторстві; літери Г, Ґ).
 29. Ґрещук Василь. Ґрещук Валентина.Гуцульська мовна картина світу крізь призму мови художньої літератури. Трембіта. Вісник Прикарпатського університету. Філологія. Вип. 46. Івано-Франківськ, 2019. С.9–15.
 30. Ґрещук Василь, Ґрещук Валентина.Методичні рекомендації до проведення діалектологічної практики для студентів Факультету філології спеціальностей “035 Філологія 035.01 Українська мова і література”, “014 Середня освіта 014.01 Українська мова і література”. Івано-Франківськ : Вид-во Голіней. 2019. 20 с.
 31. Ґрещук Валентина.Василь Сімович про роль рідної мови в інтелектуальному розвитку дитиниОсвітні обрії. 2019. Т. 48. № 1. С.4–7.
 32. Ґрещук Валентина. Гуцульська діалектна лексика в романі С. Скляренка «Карпати». Українська мова. № 4. 2018. С. 101–111.
 33. Ґрещук Валентина. Готуємося до педагогічної практики. Джерела. 2018. №1-4 (87-90). С.64-65.
 34. Ґрещук Василь, Ґрещук Валентина. Тисмениччина: про що говорять лінгвокарти. Покуття – колиска українського національного державотворення: матеріали VІІ науково-краєзнавчої конференції, присвяченої 100-річчю утворення Західно-Української Народної республіки та 570-й річниці надання маґдебурзького права містові Тисмениці.  Тисмениця – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2018.  С. 36–40.
 35. Ґрещук Василь, Ґрещук Валентина. Гуцульські лексичні діалектизми в повісті І. Пільгука «Пісню снує Черемош». Етнос і культура. Часопис Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника: збірник науково-теоретичних статей. Гуманітарні науки / голов. ред. В.І. Кононенко.  Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпат. нац. ун-ту ім. В. Стефаника, 2017–2018. № 14–15.  С. 55–60.
 36. Ґрещук Василь, Ґрещук Валентина. Мовна картина світу крізь призму художньої мови. Полонина. Рідне слово в етнокультурному вимірі: зб. наук. праць. Дрогобич: Посвіт, 2018.  С. 28–38.
 37. Ґрещук Василь, Ґрещук Валентина. Проблеми української мови в науковому доробку й епістолярії Івана Вагилевича. Українська мова на осі часу. Василеві Васильовичу Німчукові / Ін-т укр. мови НАН України: упорядн. Г.В.Воронич, Н.В. Пуряєва.  Київ: КММ, 2017.  С. 436–444. (Серія «Не все сплива рікою часу…»).
 38. Ґрещук Василь, Ґрещук Валентина. Лісосплавна лексика в словнику “Гуцульська діалектна лексика в українській художній мові”. Рідне слово в етнокультурному вимірі: зб. наук. праць. Дрогобич : Посвіт, 2017.  С. 44–56.
 39. Ґрещук Василь, Ґрещук Валентина. Лексикографічне опрацювання апелятивних назв водних об’єктів у словнику “Гуцульська діалектна лексика в українській художній мові”. Українознавчі студії. 2016–2017.  № 17-18.  С. 3–11.
 40. Ґрещук Василь, Ґрещук Валентина. Лісорозробна лексика у словнику “Гуцульська діалектна лексика в українській художній мові”. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Мовознавство.  Тернопіль : Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2017.  Вип. 1 (27).  С. 112–117.
 41. Ґрещук Валентина. Діалектизм плай у словнику “Гуцульська діалектна лексика в українській художній мові”. Граматичні студії: зб. наук. праць / наук. ред. А.П. Загнітко.  Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2017.  Вип.3. С. 119–122.
 42. Ґрещук Валентина. Лексичні діалектизми у романі Марії Дзюби “Укриті небом”. Вісник Прикарпатського університету. Філологія. 2015–2016.  Вип. 44.  С. 8–12.
 43. Ґрещук Валентина. Моделі словотвору іменників у гуцульських говірках (на матеріалі словника “Гуцульська діалектна лексика в українській художній мові”). Граматичні студії: зб. наук. праць.  Вінниця: ДонНУ, 2016.  Вип. 2.  С. 110–114.
 44. Ґрещук Василь, Ґрещук Валентина. Гуцульська діалектна лексика в збірці оповідань М. Яновського “Танець дараби”. Рідне слово в етнокультурному вимірі: зб. наук. праць. Дрогобич : Посвіт, 2016.  С. 68–79.
 45. Ґрещук Василь, Ґрещук Валентина.Франкознавча проблематика в науковій спадщині Івана Ковалика. Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія “Філологія. Випуск 38”. Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2016.  С. 28–37.
 46. Ґрещук Василь, Ґрещук Валентина. Етнографізми в словнику “Гуцульська діалектна лексика в українській художній мові”. Етнос і культура. 2015–2016.  № 12–13.  С. 75–82.
 47. Ґрещук Василь, Ґрещук Валентина. Семантика географічної номенклатури у словнику “Гуцульська діалектна лексика в українській художній мові”. Тенденції розвитку української лексики та граматики Ч.ІІ. / за ред. Ірини Кононенко, Ірени Митнік, Світлани Романюк.  Варшава – Івано-Франківськ, 2015.  С. 72–87.
 48. Ґрещук Василь, Ґрещук Валентина. Гуцульські діалектні риси в поемі Юрія Шкрумелюка “Довбушева слава”. Вісник Прикарпатського університету. Філологія. 2014–2015.  Вип. 42–43.  Івано-Франківськ : Місто НВ, 2015.  С. 178–181.
 49. Ґрещук Василь, Ґрещук Валентина. Гуцульська діалектна лексика в повісті Марії Остромири “Над бистрим Черемошем” . Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць. Дрогобич: Посвіт, 2015.  С. 54–69.
 50. Ґрещук Василь, Ґрещук Валентина. Діалектне слово в тексті та словнику: монографія.  Івано-Франківськ: Місто НВ, 2015.  372 с.
 51. Ґрещук Валентина. Ватра й ватаг у мовній картині світу гуцулів крізь призму художньої мови. Граматичні студії: збірник наукових праць: Донецький національний університет: наук. ред. А. П. Загнітко.  Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2015.  С. 157–160.
 52. Ґрещук Василь, Ґрещук Валентина. Гуцульський діалект у повістях Люби‑Параскевії Стринадюк “А кємуєш, єк то було!” та “У нас, гуцулів”. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія Мовознавство. Тернопіль : Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2014.  Вип. ІІ (24).  С. 93–102.

 

Діяльність

Навчальні дисципліни:

ОР Бакалавр

 • “Методика викладання української мови у школі” (Філологія УМЛ)
 • “Методика викладання української мови у школі” (Середня освіта УМЛ)
 • “Стилістика і культура української мови” (Філологія УМЛ)
 • “Стилістика і культура української мови” (Середня освіта УМЛ)
 • “Основи ономастики” (Філологія УМЛ)

ОР Магістр

 • “Методика викладання української мови у ВНЗ” (Філологія УМЛ)
 • “Методика викладання української мови в закладах освіти різних рівнів акредитації” (Середня освіта)
 • “Методика викладання української мови у ЗВО” (Середня освіта)

 

Контакти

E-mail: valentyna.greshchuk@pnu.edu.ua

к. 102 (навч.-лаб. корп.)
Тел.: (0342) 59-60-02

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника