Працівники

 


Директор Навчально-наукового Інституту українознавства

Валентина Василівна Ґрещук

Народилася 11 березня 1965 року в селі Ріпне Рожнятівського району Івано-Франківської області. Закінчила Івано-Франківський державний педагогічний інститут імені Василя Стефаника за спеціальністю “Українська мова і література“ (1986). Після закінчення вишу працювала вчителем української мови і літератури, асистентом, старшим викладачем, згодом доцентом кафедри української мови (у 2012 році присвоєно вчене звання доцента), зараз – доцентом кафедри загального та германського мовознавства. З вересня 2014 р. очолює навчально-науковий Інститут українознавства при Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника.

Автор монографій “Південно-західні діалекти в українській художній мові” (2010), “Діалектне слово в тексті та словнику” (Івано-Франківськ: Місто НВ, 2015. 372 с.) (у співавторстві з Василем Ґрещуком), автор колективних монографій “Aktualne problemy językoznawstwa słowiańskiego” (Siedlce. 2012. 276 s.); “Тенденції розвитку української лексики та граматики” (Варшава–Івано-Франківськ, 2015. 484 с.), автор низки статей про гуцульський діалект у мові української художньої літератури, навчального посібника “Стилістика української мови. Короткий словник термінів” (2012). Співавтор словника “Гуцульська діалектна лексика та фраземіка в українській художній мові” (Івано-Франківськ: Місто НВ, 2019. Т.1. 584 с.; Івано-Франківськ : Місто НВ, 2020. Т.2. 468 с. (літери Г, Ґ, Н, Т, У, Ю)).

Коло наукових інтересів становлять проблеми української діалектології, стилістики української мови, лексикографії, ономастики та методики викладання української мови у школі та вищих навчальних закладах.

ORCID ID: 0000-0001-5702-6824

Web of Science ResearcherID AAE-8090-2019

Google Scholarhttp://google scholar

Навчальні дисципліни:

ОР Бакалавр

  • “Методика викладання української мови у школі” (Філологія УМЛ)
  • “Методика викладання української мови у школі” (Середня освіта УМЛ)
  • “Стилістика і культура української мови” (Філологія УМЛ)
  • “Стилістика і культура української мови” (Середня освіта УМЛ)
  • “Основи ономастики” (Філологія УМЛ)

ОР Магістр

  • “Методика викладання української мови у ВНЗ” (Філологія УМЛ)
  • “Методика викладання української мови в закладах освіти різних рівнів акредитації” (Середня освіта)
  • “Методика викладання української мови у ЗВО” (Середня освіта)

Основні публікації:

1. Гуцульська діалектна лексика та фраземіка в українській художній мові. Словник : У 2 т. / Відповідальний редактор Василь Ґрещук. Івано-Франківськ : Місто НВ, 2020. Т.2. 468 с.

2. Ґрещук В. Виробнича навчально-виховна педагогічна практика. Методичні рекомендації до проведення виробничої навчально-виховної педагогічної практики. Івано-Франківськ: видавництво «Голіней», 2020. 78 с.

3. Ґрещук В.В., Ґрещук В.В. Гуцульська мовна картина світу крізь призму української художньої мови. Рідне слово в етнокультурному вимірі: зб. наук. праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. Дрогобич: Посвіт, 2020.

4. Ґрещук В., Ґрещук В.. «Словник «Гуцульська діалектна лексика та фраземіка в українській художній мові» як джерело вивчення регіональних ідіом. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Філологія. На честь д. філол. наук, проф. В.М. Мокієнка, Почесного Голови Комісії зі слов’янської фразеології при Міжнародному комітеті славістів (до 80-річчя від дня народження) / М-во освіти і науки України; Держ. вищ. навч. заклад «Ужгород. нац. ун-т», Філологічний ф-т; [Редкол: М. Номачі (голов. ред.), Н. Венжинович (голова редакц. ради), Г. Шумицька (відп. ред.) та ін.]. Ужгород: ПП Данило С.І., 2020. Вип. 1 (43).

5. Ґрещук В.В., Ґрещук В.В. Ботанічна лексика в словнику «Гуцульська діалектна лексика та фраземіка в українській художній мові». Етнос і культура. Часопис Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника: збірник науково-теоретичних статей. Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпат. нац. ун-ту ім. В. Стефаника, 2019–2020. № 16–17.

6. Ґрещук В.В., Ґрещук В.В. Гуцульські діалектні одиниці в поетичній збірці «Зґарди» Власти Власенко. До глибин сутности мови: наук. праці на пошану проф. Миколи Лесюка. Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпат. ун-ту, 2020. С. 109-117.

7. Ґрещук В. Діалектна лексика в романі М. Дочинця “Горянин”. Українознавчі студії [гол. ред. В. Ґрещук]. Івано-Франківськ: 2019. № 20. С. 129-141.

8. Ґрещук В. Методичні рекомендації до проведення самооцінювання студентів ОР бакалавра та магістра спеціальностей «035 Філологія 035.01 Українська мова і література», «014 Середня освіта 014.01 Українська мова і література» денної та заочної форм навчання / упорядники: Кудельницька Л. Ю., Шкорута Г. Л. Івано-Франківськ: видавництво «Голіней», 2021. 40 с.

9. Ґрещук В.В., Ґрещук В.В. Гуцульська мовна картина світу крізь призму української художньої мови. Рідне слово в етнокультурному вимірі: зб. наук. праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. Дрогобич: Посвіт, 2021. С. 22-32.

10. Ґрещук В.В. Діалектна лексика в поетичних текстах Петра Мідянки. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Філологія. 2 (46), 2021. С. 81-85.

11. Ґрещук В.В., Ґрещук В.В. Епітетна характеристика назв частин тіла та одягу персонажів у новелах Василя Стефаника.  Збірник наукових праць на пошану професора Теодозія Михайловича Возного. Львів: Растр-7, 2022. С. 407-418.

12. Ґрещук В.В., Ґрещук В.В. Порівняння в новелах Василя Стефаника. Рідне слово в етнокультурному вимірі: зб. наук. праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. Дрогобич: Посвіт, 2022. С. 33-45.

13. Ґрещук В.В. Обрядова весільна лексика в словнику “Гуцульська діалектна лексика та фраземіка в українській художній мові”. Етнос і культура. Часопис Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника: збірник науково-теоретичних статей. Гуманітарні науки / голов. ред. В.І. Кононенко. Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпат. нац. ун-ту ім. В. Стефаника, 2021–2022. № 18–19. С. 50-59.