Наші видання

 

“Українознавчі студії” – науково-теоретичний журнал Інституту українознавства при Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника.

Заснований у вересні 1998 року.
Виходить один раз на рік.

Поява цього видання стала продовженням традиції дослідження у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника українознавчих проблем. У журналі публікуються статті, в яких висвітлюються актуальні питання духовних цінностей українського народу, мовної ситуації в Галичині, літературного процесу в Західній Україні, національного виховання та шкільництва, етнічної структури та природного руху населення українських Карпат, культурних надбань України.

Ініціатором заснування і головним редактором видання є доктор філологічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Ґрещук Василь Васильович.

На сторінках журналу «Українознавчі студії» друкувалися статті вчених Прикарпатського університету імені Василя Стефаника та інших навчальних закладів.

Журнал розраховано на філологів, істориків, етнографів, правознавців, педагогів, психологів, культурологів та всіх для кого українознавчі проблеми становлять наукове зацікавлення.

Валентина Ґрещук. Методичні рекомендації до проведення уроків з української мови (Будова слова. Словотвір)  для студентів Факультету філології спеціальностей “035 Філологія 035.01 Українська мова та література”, “014 Середня освіта 014.01 Українська мова та література”. Івано-Франківськ : НАІР, 2024. 88 с.

Василь Ґрещук, Валентина Ґрещук. Гуцульська діалектна лексика та фраземіка в українській художній мові. Словник: у 2-х т. Додаток. Онімна лексика. / Відповідальний редактор Василь Ґрещук.  Івано-Франківськ: Місто НВ, 2023. 404 с.

У цьому томі, що є додатком до двотомного словника “Гуцульська діалектна лексика та фраземіка в українській художній мові” лексикографічно опрацьовано пропріальну лексику, використану в літературних текстах на гуцульську тематику. За спеціальною методикою, розробленою авторами, подано й лексикографічно інтерпретовано корпус усіх різновидів онімів, які використано в українській художній літературі про Гуцульщину.
Для мовознавців, викладачів, аспірантів, студентів філологічних спеціальностей, учителів, письменників, краєзнавців, працівників видавництв і всіх, хто закоханий у самобутнє народне слово.

Стилістика української мови. Короткий словник термінів / уклала Валентина Ґрещук. Івано-Франківськ : НАІР, 2023. 82 с.

 У словнику подано основні терміни зі стилістики української мови, розкрито їхнє значення, вказано походження та наведено відповідний ілюстративний матеріал.

Словник розрахований на студентів-філологів, учителів української мови, учнів шкіл, ліцеїв та гімназій.

Валентина Ґрещук. Ми зустрінемось там, де не буде війни… : збірка поезій.  Івано-Франківськ: НАІР, 2022. 152 с.

Пропонована збірка поезій – перша проба поетичного пера Валентини Ґрещук. Вірші в хронологічному порядку передають усі почуття та емоції авторки від початку повномасштабної війни росії проти України. У них живе трепетна любов до рідного краю та природи, біль за понівечену рашистом українську землю, гордість за звитягу воїнів-оборонців, неймовірна любов до рідного слова, до мови як найважливішого чинника національної самобутності, самоідентифікації та самозбереження.

 

 

Яремко Ярослав, Лужецька Наталія. Іван Франко і поступ новітньої лінгвістики. Львів : Видавництво “Апріорі”, 2021. 432 с.

У книзі висвітлено лінгвістичне новаторство Івана Франка-термінознавця і термінотворця, чиї лінгвокогнітологічні за своєю суттю ідеї на століття випередили тогочасну українську (й не лише) мовознавчу думку й створили методологічне підґрунтя для постання новітніх міждисциплінарних наук: української лінгвополітології, когнітивної лінгвістики, психолінгвістики, теорії комунікації.

Для мовознавців, викладачів, аспірантів, студентів, учителів та тих читачів, які цікавляться проблемами антропологічного термінознавства й лінгвістичного франкознавства.

 

Методичні рекомендації до проведення самооцінювання студентів ОР бакалавра та магістра спеціальностей «035 Філологія 035.01 Українська мова і література», «014 Середня освіта 014.01 Українська мова і література» денної та заочної форм навчання / упорядники: Кудельницька Л. Ю., Шкорута Г. Л. Івано-Франківськ: видавництво “Голіней”, 2021. 40 с.

У методичних рекомендаціях розглянуто сутність поняття самооцінка, виокремлено її види, рівні та критерії. Проаналізовано основні шляхи формування самооцінки у студентів та її аспекти. Досліджено вплив самооцінки на будь-яку діяльність, у тому числі на навчання. Подано авторські дослідження, розроблені для студентів ЗВО.

Рецензії на словник “Гуцульська діалектна лексика та фраземіка в українській художній мові“:

1. Кононенко В.І. Діалектна стихія в українських художніх текстах. Рецензія на: Гуцульська діалектна лексика та фраземіка в українській художній мові: Словник: У 2 т. / Відповідальний редактор В. Ґрещук. Івано-Франківськ. Т. 1. 2019. Т. 2. 2020. Українська мова, 2021, 1 (77) : С. 116–121.

Переглянути рецензію можна за покликанням:

https://iul-nasu.org.ua/pdf/ukrmova/1_21/11.pdf

 

2. Загнітко А.П. Гуцульська діалектна лексика та фраземіка в українській художній мові. Словник: У 2 т. / Відповідальний редактор Василь Ґрещук. Івано-Франківськ : Місто НВ, 2019. Т.1. 584 с. Т.2. 468 с. Славистика XXV/1 (2021). С. 340-352.

Переглянути рецензію можна за покликанням:

http://casopis.slavistickodrustvo.org.rs/?p=15769

3. Белей  Олег. Новий  вектор  розвитку  сучасної  української  діалектології. Журнал  Прикарпатського університету імені Василя Стефаника, 8(2) (2021), 126–130.

Переглянути рецензію можна за покликанням:

https://journals.pnu.edu.ua/index.php/jpnu/article/view/5956/6215

 

 

Гуцульська діалектна лексика та фраземіка в українській художній мові. Словник : У 2 т. / Відповідальний редактор Василь Ґрещук. Івано-Франківськ : Місто НВ, 2020. Т.2. 468 с. 

Гуцульська діалектна лексика та фраземіка в українській художній мові” – це перший словник, у якому лексикографічно опрацьовано діалектну лексику й фраземіку одного говору (гуцульського), освоєну мовою української художньої літератури. У словникових статтях охарактеризовано значення понад 7,5 тисяч гуцульських діалектизмів, не враховуючи фонетичних варіантів, проілюстровано використання їх кожним автором у своїх художніх текстах із паспортизацією, відзначено їх образне вживання.

Для мовознавців, викладачів, аспірантів, студентів філологічних спеціальностей, учителів, письменників, краєзнавців, працівників видавництв і всіх, хто закоханий у самобутнє народне слово.

 

Ґрещук Валентина. Методичні рекомендації до проведення виробничої навчально-виховної педагогічної практики (в середніх класах) для студентів 3-го курсу ОР бакалавр спеціальностей «035 Філологія 035.01 Українська мова і література», «014 Середня освіта 014.01 Українська мова і література» денної та заочної форм навчання. Івано-Франківськ, 2020. 77 с.

Методичні рекомендації до проведення виробничої навчально-виховної педагогічної практики присвячені висвітленню актуальних питань, із якими стикаються студенти під час проходження практики.  У методичних вказівках чітко визначені та детально описані вимоги до підготовки та проведення уроків з української мови та літератури, виховних та позакласних заходів. Методична розробка виконана у відповідності до діючої навчальної програми, матеріал викладено доступно для студентів.

Увагу закцентовано на вивченні педагогічного досвіду вчителів. Практична значущість роботи полягає також у описі форм та методів контролю проходження педагогічної практики, критеріїв оцінювання знань, умінь і навичок студентів-практикантів. Позитивним є те, що у ній містяться цінні додатки (психолого-педагогічний щоденник студента-практиканта, журнал обліку роботи студентів-практикантів, орієнтовна схема психолого-педагогічної характеристики учня,  психолого-педагогічна характеристика класного колективу, схема аналізу виховного та позакласного заходів), які слугують допоміжною базою для практикантів.

 

Гуцульська діалектна лексика та фраземіка в українській художній мові. Словник : У 2 т. / Відповідальний редактор Василь Ґрещук. Івано-Франківськ : Місто НВ, 2019. Т.1. 584 с.

Гуцульська діалектна лексика та фраземіка в українській художній мові” – це перший словник, у якому лексикографічно опрацьовано діалектну лексику й фраземіку одного говору (гуцульського), освоєну мовою української художньої літератури. У словникових статтях охарактеризовано значення понад 7,5 тисяч гуцульських діалектизмів, не враховуючи фонетичних варіантів, проілюстровано використання їх кожним автором у своїх художніх текстах із паспортизацією, відзначено їх образне вживання.

Для мовознавців, викладачів, аспірантів, студентів філологічних спеціальностей, учителів, письменників, краєзнавців, працівників видавництв і всіх, хто закоханий у самобутнє народне слово.

Ґрещук Василь Васильович : бібліографічний покажчик (до 70-річчя від дня народження) / упоряд. Валентина Ґрещук, Ольга Блинчук. Відп. ред. Михайло Бігусяк. Івано-Франківськ: Місто НВ, 2019. 64 с. + іл. (Серія “Вчені Прикарпатського національного університету”).

У бібліографічний покажчик увійшли наукові студії та інші праці доктора філологічних наук, професора, директора Інституту українознавства, завідувача кафедри української мови Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Василя Васильовича Ґрещука. Назви праць та їх бібліографічний опис подаються мовою публікацій матеріалу.

 

 

Ґрещук Василь, Ґрещук Валентина. Методичні рекомендації до проведення діалектологічної практики для студентів Факультету філології спеціальностей “035 Філологія 035.01 Українська мова і література”, “014 Середня освіта 014.01 Українська мова і література”. Івано-Франківськ, 2019. 20 с.

Методичні рекомендації до проведення діалектологічної практики для студентів Факультету філології спеціальностей “035 Філологія 035.01 Українська мова і література”, “014 Середня освіта 014.01 Українська мова і література”, підготовлені професором Василем Ґрещуком та доцентом Валентиною Ґрещук.

 

Василь Ґрещук, Валентина Ґрещук. Діалектне слово в тексті та словнику: монографія.  Івано-Франківськ: Місто НВ, 2015.  372 с.

У монографії розглянуто функції діалектизмів у художньому тексті, виявлено типологію зв’язків територіальних діалектів і художньої мови, яка ґрунтується на специфіці використання діалектних одиниць у мові художньої літератури, висвітлено особливості вживання різнорівневих діалектизмів у белетристичних текстах періоду становлення літературної мови та в сучасних текстах, охарактеризовано репрезентативні групи гуцульської діалектної лексики в художній літературі та коломийках. Подано концепцію та принципи укладання словника “Гуцульська діалектна лексика в українській художній мові”, опрацювання у ньому семантики діалектного слова, фраземіки, онімної лексики.

Для мовознавців, викладачів, аспірантів та вчителів.

 

Мирослав Габорак. Топонімія Покуття : Етимологічний словник-довідник / М. Габорак.  Івано- Франківськ : Місто НВ, 2013.  932 с. 

 

 

Валентина Ґрещук.  Стилістика української мови. Короткий словник термінів. Івано-Франківськ, 2012.

У словнику подано основні терміни зі стилістики української мови, розкрито їх значення, вказано походження та наведено відповідний ілюстративний матеріал.

Словник розрахований на студентів-філологів, учителів української мови, учнів шкіл, ліцеїв та гімназій.

 

Габорак Мирослав. Топонімія Галицької Гуцульщини. Етимологічний словник-довідник. Івано-Франківськ: Місто НВ, 2011.  656 с.
 

 

Василь Ґрещук, Валентина Ґрещук. Південно-західні діалекти в українській художній мові. Нарис.  Івано-Франківськ : Видавництво Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2010.  309 с.

У книзі висвітлено використання гуцульського, покутського, бойківського й лемківського діалектів у мові української художньої літератури ХІХ-ХХ ст. Проаналізовано фонетичні, морфологічні, лексичні та фразеологічні діалектні риси зазначених діалектів, засвідчені в художніх текстах, охарактеризовано особливості вживання різнорівневих діалектизмів в авторській мові і мові персонажів.

Для мовознавців, викладачів, аспірантів, студентів і вчителів.

 

Габорак Мирослав. Гідронімія Івано-Франківщини: Етимологічний словник-довідник.  Видання друге, доповнене, перероблене, уточнене.  Івано-Франківськ: Місто НВ, 2010.  564 с.

 

 

Роман Піхманець. “У своїм царстві…”.  Снятин : ПрутПринт, 2010.  252 с.
 

 

Василь Ґрещук. Студії з українського мовознавства : Вибрані праці / Упор. Р. Бачкур.  Івано-Франківськ: Місто НВ, 2009.  520 с.

Книга містить статті Василя Ґрещука, що друкувалися у вітчизняних і зарубіжних наукових журналах, збірниках та інших виданнях. Вони присвячені теоретичним проблемам словотвору, лінґвістичним засадам формування основоцентричної дериватології, характеристиці окремих сегментів словотвірної системи української мови, взаємодії літературної мови і територіальних діалектів, мові художньої літератури, питанням мовної ситуації в Галичині кін. ХVІІІ-ХІХ ст. та в сучасній Україні.

Для мовознавців, викладачів, аспірантів, студентів і вчителів.

 

 

Листування Івана Франка та Бодуена де Куртене / [переклад листів Бодуена де Куртене, підготовка до друку, вступна стаття і примітки Василя Ґрещука].  Івано-Франківськ Плай, 2008.  92 с.

У цьому виданні зібрано опубліковані листи Івана Франка до Бодуена де Куртене та листи Бодуена де Куртене до Івана Франка, які друкуються вперше. Вони містять важливі матеріали для характеристики не тільки творчих взаємин і наукових контактів цих двох геніїв, а й суспільно-політичного, наукового, культурного, творчого життя в слов’янському та європейському світі кінця XIX — поч. XX ст.

Для науковців, викладачів, студентів, учителів і широкого кола читачів.

 

 

 

Василь Ґрещук, Роман Бачкур, Ірина Джочка, Наталя Пославська. Нариси з основоцентричної дериватології / За ред. Василя Ґрещука.  Івано-Франківськ: Місто НВ, 2007.  348 с.

У монографії висвітлено теоретичні засади основоцентричної дериватології, описано відіменникове (назви тварин і рослин), відприкметникове, віддієслівне (дієслова конкретної фізичної дії) словотворення в сучасній українській мові. Дослідження містить нові теоретичні положення про структурно-системну організацію словотвору та особливості реалізації словотворчої спроможності різними частинами мови.

Для мовознавців, викладачів, аспірантів та студентів філологічних факультетів.

 

 

 

Ковалик Іван. Вчення про словотвір. Вибрані праці / Упорядник та автор передмови Василь Ґрещук.  Івано-Франківськ — Львів: Місто НВ, 2007. 404 с.
 

Габорак М.М. Назви гір Івано-Франківщини. Словник-довідник.  Івано-Франківськ: Місто НВ, 2005.  352 с.

Іван Могильницький. Вѣдомѣсть о Рускомъ Языцѣ / Підготовка до друку, вступна стаття і примітки Василя Ґрещука. — Івано-Франківськ: Плай, 2003. — 132 с.

Праця Івана Могильницького – це перша українознавча лінгвістична розвідка в Галичині, належно не поцінована до сьогодні, хоч вона відіграла важливу роль в обстоюванні самобутності української мови та рівноправності з іншими слов’янськими мовами, в обороні прав рідної мови, у боротьбі за розширення її суспільних функцій і в формуванні нашої літературної мови на народнорозмовній основі.

Для мовознавців-дослідників, викладачів, студентів, учителів та всіх, кому не байдужа доля рідної мови.

 

Актуальні проблеми українського словотвору / За ред. Василя Ґрещука.  Івано-Франківськ: Плай, 2002.  669 с.

У збірнику розглядаються питання українського словотвору, зокрема семантико-словотвірна й функціональна структура похідних слів, структура й семантика комплексних одиниць словотвору, словотвір у термінології, ономастиці й художньому тексті, теорія та історія словотвору. Запропоновані нові підходи до вивчення словотвору, в науковий обіг уведений новий великий матеріал, накреслені перспективи дослідження словотвору української мови.

Для мовознавців-дослідників, викладачів, студентів, учителів і всіх, хто цікавиться питаннями українського словотвору.

 

Українознавство : документи, матеріали, раритети / Упорядники: Василь Ґрещук, Роман Піхманець.  Івано-Франківськ : Плай, 1999.  480 с.

У книзі зібрані раритетні українознавчі публікації з малодоступних видань, які давно стали бібліографічною рідкістю, бо надруковані обмеженим накладом, часто за межами України, архівні матеріали  з закритих до недавнього часу фондів, рукописи.

Для науковців, викладачів, студентів, усіх, хто цікавиться українознавством.

 

о.Проф. Д-р Ісидор Нагаєвський. Історія Римських Вселенських Архиєреїв: Частина ІV.  Львів: Місіонер, 1999.  332 с.

У творі автор зумів подати грунтовний і об’ємний аналіз різноманітних періодів Церкви, пов’язаний з її найвищими провідниками-послідовниками Верховного апостола Павла упродовж двадцяти століть у взаємозв’язку з важливішими подіями Української Церкви та народу. 

 

 

Ґрещук В.,  Лесюк М., Невідомська Л.  Євген Желехівський у національно-культурному народженні України /за заг. ред. В. Ґрещука.  Івано-Франківськ: Плай, 1999.  150 с.

У книзі висвітлюється різнобічна діяльність Євгена Желехівського в національно-культурному відродженні України кін. XIX ст. Особлива увага приділяється усвідомленню вченим ролі рідної мови в духовному відродженні народу, значенню “Малоруско-німецкого словаря” в історії української лексикографії.

Для мовознавців-дослідників, викладачів, студентів учителів та всіх, кому не байдужа доля рідної мови.

 

Василь Ґрещук. Український відприкметниковий словотвір.  Івано-Франківськ: Видавництво “Плай” Прикарпатського університету ім. В. Стефаника, 1995.

У монографії реалізований основоцентричний підхід до словотвору, у ній розглядаються теоретичні проблеми осноцентричної дериваталогії, детально аналізуються прикметники як твірна база в сучасній українській мові, встановлюються чинники, які зумовлюють словотворчу спроможність різних класів твірних ад’єктивів.

Для мовознавців, викладачів, аспірантів і студентів філологічних факультетів, учителів.